පොලිෂර් නෙට් කට්ටලයක් ජයග්‍රහණය කල ව්‍යවසායකයෝ .. Inspiring combined rice mill part winners

බන්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති ජාතික කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයේ තිබූ අප කුටිය වෙත පැමණි j tec සහල් සැකසුම් යන්ත්‍ර භාවිතා කරනු ලබන ව්‍යාපාරකයින් අතුරින් පොලිෂර් නෙට් කට්ටලයක් ලබා ගත් තවත් ව්‍යවසායකයින් කිහිප දෙනෙක්. මේ වන විට සාර්ථකව ඔවුනට ඒවා ලබා දී ඇත.

combined rice mill part winners

Entrepreneurs who have won a set of combined rice mill polisher nets. Join to BMICH Industrial Exhibition in February 2022. successfully delivery. We are selling Strong and Powerful Rice mills for the Customers.

අප සමග සම්බන්ධ වන්න

https://www.facebook.com/profile.php?…

https://www.facebook.com/jeipvt

https://twitter.com/janakaenglk

https://www.linkedin.com/in/janaka-udayakantha-46500b227/

https://www.instagram.com/jeimediateam/

https://www.pinterest.com/janakaengineeringlk/

Similar Posts